Наука

Образователният портал DeLC подпомага научно-изследователската дейност на докторанти, студенти и преподаватели, която е насочена към:

  • Изследвания за създаване на интелигентни софтуерни компоненти и архитектури;
  • Моделиране, разработване на прототипи и провеждане на експерименти с интелигентни компоненти;
  • Приложение на интелигентни компоненти за изграждане на информационни системи за различни приложни области.
Интелигентните компоненти показват поведение, което може да бъде характеризирано като:
  • Контекстно-зависимо – адаптиране в зависимост от състоянието на околната среда на компонента;
  • Интерактивно, реактивно и проактивно – връзка с потребителите и реакция при заявки от тях, както и поемане на самоинициатива от компонента;
  • Социално – взаимодействие с потребители и себеподобни компоненти.
Базова прототипна инфраструктура, включваща интелигентни компоненти, е изграждащото се Виртуално Образователно Пространство (ВОП). Интелигентната отворена архитектура позволява адаптация на пространството за различни приложни области посредством негово разширение. Отделните приложения могат да оперират като самостоятелни подпространства. Освен това, едно виртуално пространство, поддържащо различни приложни области, разкрива нови перспективи за:
  • Интелигентна доставка на комплексни електронни услуги;
  • Разширяване потенциалните групи потребители.

Cyber-Physical Systems (CPS). Понятието се използва за специфициране на все по-тясното интегриране и координация между изчислителни ресурси (кибернетично пространство) и материални ресурси (реално пространство). Тези системи се отличават с тясна интеграция между изчисление, комуникация и контрол и взаимодействие с физическата среда, в която са разположени.

CPSS (Cyber-Physical-Social Systems). За много приложни области е целесъобразно отчитане присъствието в CPS на човешкото и социалното измерения. Това се дължи главно на безпрецедентното въздействие на киберпространството върху начина, по който взаимодействат и общуват хората помежду си. Достигнали ли сме точката, където социалната и човешката динамика става неразделна част от CPS, така че включване на понятието „социално” е напълно оправдано. Нарастващото търсене и разработки на приложения, използващи CPSS, предизвиква значими технологични, икономически и социални последици през последните години.

Pervasive Intelligent Spaces (PIS) Логическо следствие от CPSS, където хората и обектите взаимодействат интелигентно помежду си по начин, познат като „отвсякъде, по всяко време и по всякакъв начин” (anywhere-anytime-anyhow). Пространствата стават интелигентни, когато те са в състояние да наблюдават какво се случва вътре в тях, могат да моделират поведението си и да оперират въз основа на собствените си решения, както и да общуват с населяващите ги общности. Очевидно, освен жители, тези пространства изискват изграждане на подходяща информационна инфраструктура. Разработването на интелигентни пространства изисква значителни усилия за системна интеграция.

Интелигентните пространства имат широк спектър от приложения - здравни грижи, контрол на трафика и безопасността, роботика, контрол на процеси, спестяване на енергия, контрол на околната среда, защита на критични инфраструктури. Този вид пространства могат да въведат нови подходи и сценарии за решаване на комплексни проблеми и в областта на електронното обучение.