Обучението с DeLC

Използването на информационни и комуникационни технологии в образованието разкрива немислимо досега разнообразие на форми за обучение, които могат да бъдат класифицирани в две големи групи:

  • "Чисти" електронни форми – това са форми, които поначало са замислени като неприсъствено обучение, което може да се планира, организира и реализира през Интернет. Примери за такива форми са електронното обучение (eLearning), дистанционното обучение (Distance Learning), продължаващото обучение (Lifelong Learning);
  • Смесени форми – смесеното обучение (Blended Learning) цели да подпомага провеждането на традиционни присъствени форми на обучение.

Образователният портал DeLC се изгражда основно за поддържане на две форми – смесено и продължаващо обучение. Двете форми могат да се съчетават успешно в подходяща виртуална среда.

Смесеното обучение

Форма на формално обучение, която се провежда по предварително установена учебна програма и разписание с частична доставка на учебния материал по електронен път. Студентите могат да имат някакъв контрол върху времето, мястото и скоростта. Методите за обучение, предполагащи реално присъствие и лице в лице преподаване са комбинирани с компютърно-базирани дейности. Липсата на консенсус за дефиницията на смесеното обучение затруднява точния анализ на ефективността му в "аудиторията". Основни предимства са подобрените възможности за анализ, използване на ресурсите, организация на времето, съчетаване с практикуване и персонализация на традиционния учебен процес. Съществено за успеха е ефективното интегриране на електронните форми в организацията на реалния учебен процес. Смесените форми на обучение стават все по-популярни. 

DeLC порталът подпомага провеждане на смесено обучение в магистърската програма "Софтуерни технологии" и частично в бакалавърските програми на ФМИ на Пловдивския университет.

Common Cartradge

Стандарт за организация, публикуване и дистрибуция на голямо разнообразие от колекции цифрово съдържание (вкл. аудио, видео), основно за поддържане на смесени форми на обучение. Съществена характеристика на стандарта е поддръжката на IMS Question & Test Interoperability (QTI) спецификацията за подготовка и провеждане на електронно тестване. Тясно свързан със стандартите Learning Tools Interoperability (LTI) и Learning Information Services (LIS). LTI гарантира оперативна съвместимост между приложения (вкл. уеб-базирани) и системи, комбиниращи данни или функционалност от различни източници. LIS специфицира трансфера на информация между платформи за електронно обучение и административни системи за управление на учебния процес.

Продължаващо обучение

Ученето през целия живот е доброволно, индивидуално или професионално мотивирано търсене усвояването на нови знания, извън образователните институции. Същевременно, тази форма на обучение може да подобрява социалното приобщаване, активното гражданство и личностното развитие. 

Концептуалният модел на ученето през целия живот е въведен първо в Дания през 1971 г. този вид обучение е широко застъпено в документите на Болонския процес. Бързо нарастващата популярност на тази форма на обучение се обуславя от бързото развитие на информационните и комуникационните технологии.

SCORM 2004

Референтен модел, обединяващ множество стандарти и спецификации, за дефиниране, пакетиране и управление на учебни ресурси. Базовите градивни блокове за създаване на електронно учебно съдържание са Sharable Content Objects (SCOs). Стандартът специфицира също модел за интероперативни образователни системи, като дефинира API към Learning Management System (LMS) и управлява комуникация между SCOs и LMS. Поддържа се от Advanced Distributed Learning (ADL) инициативата, създадена през 1997 год. Версии на стандарта: SCORM 2.1 и SCORM 2004 (поддържа Sequencing and Navigation модел).